Ťuk ťuk..

Kdo tam?

Bare Bear production

zvířata v oblasti 2D, 3D, kombinované animace a obrazové postprodukce. Těší nás!

A co Vám nabízíme?

tvorbu spotů, instruktážních videí, videoklipů, motion grafiky, jinglů, audiovizuálních prezentací, vizuálních kouzel nebo nesmrtelný charakterů (postaviček) do Vašich videí.

Co pro Váš projekt můžeme udělat?

Hledáte někoho, kdo zvládne nabídnout tvorbu animovaný, či trikových videí od námětu, návrhu výtvarných cest, storyboardu, animatiku, až po celkový proces vlastní výroby, obrazové postprodukce a finální zvukové stránky, ve vysoké kvalitě? Nebo někoho, kdo umí naskočit do rozjetého vlaku a vypomoci s dílčími procesy na Vašem projektu? Tak to hledáte Bare Bear production.

Co už asi znáte

Mimo jiné i díky nám víte, kde máte záchranou vestu a že nemáte kouřit na palubách Czech Airlines, nebo jak se sám prošacovat na Letišti Václava Havla v PrazeAkademii věd ČR jsme pomohli oslavit úctyhodný věk, Seznam.cz je nám skoro rodinou, Dětem jsme ze špatného držení těla udělali poutavý příběh pro McKenzie Institut ČR, atd…,

Co děláme, když děláme že neděláme?

V posledních několika letech se zaměřujeme i na produkci seriálové tvorby jak pro děti, tak i dospělé. Pro obě cílové skupiny jsme již vytvořili dvě divácky úspěšné internetové série, a to s poměrně slušným počtem shlédnutí domácího publika.

Mrazivá tajemství (pro dospělé): přes 7 000 000 shlédnutí a skoro 15 tis. Odběratelů.

Cena za nejlepší film na Over the fence comedy film festival v Austrálii.

Krasty a Moucha (pro nejmenší): přes 7 250 000 shlédnutí

Setkání? Easy peasy, není třeba nikam chodit.

Pokud máte rádi dobrodružství, můžete se vydat na divoký východ do naší domovské nory ve Zlíně. Nicméně nabízíme samozřejmě i escort servis, kdy Vám dodáme jednoho z medvědů kamkoli si budete přát. Je jedno odkud jste, stačí nás kontaktovat a jsme u Vás.

Knock Knock..

Who’s there?

Bare Bear production

The beasts in 2D, 3D, combined animation and image post-production. Nice to meet you!

And what do we offer to you?

creating spots, instructional videos, video clips, motion graphics, jingles, audiovisual presentations, visual spells or immortal characters (characters) in your videos.

What can we do for your project?

If you are looking for someone who can create animated videos from theme, design of art paths, storyboard, animatics, to the overall process of own production, image post-production and final sound pages, in high quality? Or someone who can jump into the bandwagon and help with the partial processes on your project? So you’re looking for Bare Bear production.

What you already know

Among other things, thanks to us you know where you have a life jacket and that can not smoke on a board of Czech Airlines. Or how to search yourself at Vaclav Havel Airport in Prague. We helped the Academy of Sciences to celebrate a respectable age, Seznam.cz is almost family for us, we made children an interesting story for McKenzie Institute of the Czech Republic because of bad posture, etc…,

What do we do when we pretending to do something?

In the last few years, we have also been focusing on the production of serial production for both children and adults. For both target groups, we have already created two audience-successful Internet series, with a fairly good number of home audience views.

The Dark Secrets (for adults): over 7,000,000 views and nearly 15,000 views. Subscribers.

Best Film Award at Over the Fence Comedy Film Festival in Australia.

Krasty a Moucha (for the little ones): over 7 250 000 views

Meeting? Easy peasy, no need to go anywhere.

If you like adventure, you can go to Wild East to our home burrow in Zlín. However, of course, we also offer escort service, where we will supply one of the bears wherever you wish. No matter where you are, just contact us and we are with you.

Kontakty

MgA. Radovan Surý
+420 604 910 936
radovan@bba.studio

MgA. Jakub Klír
+420 604 162 102
jakub@bba.studio

Naše pobočky

Zlín Studio
Třída Tomáše Bati 87
760 01 Zlín

Praha Produkce

MgA. Radovan Surý
+420 604 910 936
radovan@bba.studio

Fakturační údaje

BareBear production s.r.o.
Třída Tomáše Bati 87
760 01 Zlín
Česká Republika

IČO: 06237941
Č.ú.: 115-4736800287/0100

Spisová značka C 100884 vedená u Krajského soudu v Brně.